בתוכם כללולים גם התחנה הסולארית בפארן צופר (26 מליון שקל) ותחנה סולארית באלון תבור (22 מליון שקל).

להלן ההודעה לבורסה של סנפלוואר:

1. הסכם לרכישת מתקנים קטנים –

1.1. הסכם לרכישה של חברת פרויקט המחזיקה ב-39 מתקנים קטנים בישראל אשר הקמתם
הסתיימה ואשר חוברו לרשת החשמל במהלך השנים 2010-2011. המתקנים הנם בעלי
הספק מותקן כולל של כ – 1.95 מגה וואט.
1.2. במועד ההשלמה של העסקה, תשלם החברה סך של כ-48 מיליון ₪ לחברה המוכרת,
בכפוף להתאמות שונות, וזאת כנגד קבלת הבעלות בחברת הפרויקט ללא מימון בנקאי,
כאשר ככל שתירכש חברת הפרויקט עם מימון בנקאי, תופחת התמורה בהתאם לסך
המימון הבנקאי במועד הרכישה.
1.3. לחברת הפרויקט הסכם תפעול תקף עם הקבלן אשר הקים את הפרויקטים.
1.4. העסקה תושלם במוקדם מבין המועדים הבאים: (1) יום 2) ;1.12.2012) השלמת
העסקה המפורטת בסעיף 2 להלן; או (3) קרות איזה מהאירועים המפורטים בהסכם.
יצוין כי, במקרה וגם עסקה זו וגם העסקה מפורטת בסעיף 2 להלן יושלמו יחדיו, אזי
העסקאות תתבצענה בדרך של רכישת החברה המחזיקה בשתי חברות הפרויקטים
(חברת הפרויקט הנזכרת בסעיף 1 זה וחברת הפרויקט הנזכרת בסעיף 2 להלן) ללא
שינוים מהותיים בתנאים הכלכליים של העסקאות.

2. הסכם לרכישת מתקנים בינוניים –
2.1. הסכם לרכישה של חברת פרויקט המחזיקה ברישיונות להקמת 2 מתקנים בינוניים
בישראל אשר קיבלו אישור תעריפי ואישור סגירה פיננסית אך הקמתם טרם החלה.
ההספק המתוכנן הכולל של המתקנים לאחר התקנתם הוא של כ – 2.3 מגה וואט.
2.2. במועד ההשלמה של העסקה, תעמיד החברה לחברת הפרויקט הלוואת בעלים אשר
תשמש את חברת הפרויקט לצורך תשלום דמי יזום ופיתוח בסך של כ- 9 מיליון ₪,
כאשר סכום זה כפוף להתאמות המפורטות בהסכם הרכישה.
בנוסף, החברה תזרים לחברת הפרויקט הלוואת בעלים על סך של כ-17 מיליון ₪, לשם
החלפת הלוואות הבעלים אשר הועמדו לחברת הפרויקט ולחברה המחזיקה בה (הנרכשת
אף היא) על ידי המוכרת. מעבר לסכומים האמורים, יתרת המימון של חברה הפרויקט
הנה במסגרת מימון בנקאי בסך של כ- 26 מיליון ש”ח.
2.3. לחברת הפרויקט הסכמי שכירות, הקמה ותפעול בקשר עם הפרויקטים אשר יוותרו
בתוקפם גם לאחר השלמת הרכישה.
2.4. ההסכם לרכישת המתקנים הבינוניים כאמור בסעיף 2 זה, מותנה הן בקבלת אישור השר
הממונה והן בקבלת אישור הבנק המממן לשינוי בעלי השליטה בחברת הפרויקט
במסגרת המימון הקיים לפרויקטים ולעצם מתווה העסקה. לא יתקבל אישור הבנק
המממן למתווה העסקה כאמור (אך לא לעצם המחאת המימון) עד ליום 1 בספטמבר
2012, או לא יתקבל אישור השר הממונה או אישור הבנק המממן להמחאת המימון
כאמור עד לחלוף 10 חודשים ממועד החתימה, יהיה ההסכם לרכישת המתקנים