מתקנים סולאריים על קרקעותבמסמך שפרסם משרד התשתיות לאחרונה נחשפת עמדתו הרשמית לגבי הקמת מתקנים סולאריים על קרקעות, נושא שנוי במחלוקת בתקופה האחרונה. מדיניות המשרד מפורטת במסמך המדיניות הנל. עיקרושל המסמך-  תכנון מתקנים סולאריים. במסמך הומלץ כי אישור מתקנים סולאריים בקרקעות תעשייתיות בפריפריה יהיה ללא הגבלה. עוד הומלץ על הקלת האישורים לבניית מתקנים כאלה בקרקעות חקלאיות ברחבי הארץ.

לגבי התקנת מערכות סולאריות על גגות, ממליץ המשרד לתכנון מתקנים סולאריים לאשר הקמת מערכות ב’מסלול ירוק’ מזורז ולהוריד את המגבלה על כמות המערכות המאושרת להתקנה. עוד הומלץ להרחיב את האישור להקמה גם למערכות בינוניות מעל 51 קילו וואט על גבי גגות. ההמלצה לגבי מערכות סולאריות בינוניות היא לקדם חקיקה שתאפשר אישור למערכות אלו, עד 100 דונם, באישור ועדת תכנון מקומית בלבד ולא ועדה מחוזית וכן לפטור מערכות אלו מאישור הולקחש’פ. עד אז ממליץ המשרד לאשר הקמת תחנות אלו ללא הכללתן בתוכנית מתאר ארצית.