הבהרות הרשות לעניין הדרישות לקבלת רישיונות קבועים למתקני ייצור חשמל (בינוניים) בטכנולוגיה פוטו-וולטאית המחוברים לרשת החלוקה.

הבהרות לעניין בקשה לקבלת רישיון ייצור קבוע –

בעל רישיון מותנה רשאי להגיש לרשות בקשה לקבלת רישיון ייצור קבוע (להלן: “הבקשה”). את הבקשה יש להגיש בצירוף הוכחות בדבר עמידת בעל הרישיון בכל אבני הדרך הקבועות ברישיונו.
בנוסף, על בעל רישיון לצרף לבקשה את נספחי הרישיון הקבוע כפי שפורטו בנוסח הרישיון הקבוע אשר צורף להחלטת הרשות מס 2 מישיבה 349 מיום 11.10.2111, כמפורט להלן:

לקריאת המאמר המלא לחץ כאן