ערבה פאוור חתמה בשבוע שעבר, 14.12 על הסכם סגירה פיננסי לפרוייקט התחנה הסולארית שתוקם על ידיהם בקיבוץ קטורה שבדרום. הסגירה הפיננסית היא עם בנק הפועלים המוביל את התחום הסולארי בישראל מבין הבנקים. תחנת הכוח הסולארית של ערבה פאוור תספק 4.9 מגה וואט והיא תהיה הגדולה ביותר בישראל. עלות הקמת התחנה היא 100 מליון דולר והיא תשתרע על שטח של כ 80 דונם. לאחר שגבר בנק הפועלים על בנק לאומי בהיתמרות על הפרוייקט הוא יממן 80% מהפרוייקט.

ההכנסות המשוערות מהתחנה הסולארית לאורך 20 שנות המימון של חברת החשמל הן 12.5 מליון שקל בשנה. קבלן ה EPC של הפרוייקט נבחר להיות סימנס ישראל, שהיא גם בעלת אחוזים בחברת ערבה פאוור. חברת ערבה פאוור מוחזקת ע”י קיבוץ קטורה, משקיעים יהודים אמריקאים, קרן קיימת וסימנס ישראל. ערבה פאוואר מקימה מערכות סולאריות בעיקר בישובי הדרום.

solar-energy

הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל מישיבה 213, מיום 25/10/2010
החלטה מס’ 1 – מתן רישיונות מותנים להקמת מתקני יצור חשמל בטכנולוגיה סולארית
המחוברים לרשת החלוקה
1. בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ”ו – 1996 ויתר סמכויותיה על-פי דין, מחליטה
בזה הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל )להלן – הרשות( לתת רישיונות מותנים להקמת
מתקני יצור חשמל סולאריים המחוברים לרשת החלוקה לחברות המפורטות מטה )להלן –
בעלי הרישיון(.
2. נוסח הרישיונות על נספחיהם מצורף להחלטה זו כנספחים א’-ח’.
)6()5( )4()3()2()1