מדיניות משרד התשתיותבמסיבת עיתונאים מתוקשרת בכנס האנרגיה שנערך לאחרונה באילת, הוצגו עיקרי המדיניות של משרד התשתיות בכל הנוגע לייצור ושימוש באנרגיות מתחדשות, ובעיקרן האנרגיה הסולארית.

אלו עיקרי הדברים:

1.    התעסוקה ומקומות העבודה שיתווספו למשק בעקבות הקמת מפעלים ומתקנים של אנרגיות מתחדשות מיועדים לעובדים כחול לבן ולא לעובדים זרים. יותר מקומות עבודה בתחום האנרגיה הסולארית לחיילים משוחררים ומובטלים במשק.

2.    התעריך, כמרכיב מרכזי ביישום החלטות הממשלה בנושא, הוא כלי העידוד לכניסת משקיעים לענף, יישום של שיפורים טכנולוגיים והגברת הנצילות של המתקנים הקיימים. עד שנת 2015 התעריפים נקבעו ע”י הרשות לשירותים ציבוררים כאשר התעריף הבא עד שנת 2020 ייקבע עוד בשנת 2014.

3.    שימת דגש על ביו מסה וביו גז, כגורם חשוב בתהליך השגת יעד הייצור של המשרד. בטווח הקצר ניתן לראות את היתרונות של טכנולוגיות הגזיפיקציה בנצילות גבוהה של האנרגיה, נצילות הקרקע וחיסכון בעלויות. מטרת העל היא הפחת של 25% על כל מתקני הייצור במכוני טיהור ומטמנות ברחבי הארץ.  כמובן שישנו שיתוף פעולה חשוב על המשרד להגנת הסביבה בכל הנוגע בתחום הביו מסה וביו גז. פיילוט כבר הוקם בשדה הסולארי ביטבתה.

4.    הקמה של מקבצי ייצור. מיפוי קרקעות וחיפוש אחרי פתרונות בשטחים פתוחים בעיקר האיזור הנגב. הרצון הוא לרכז את מאמצי הייצור באזורים מוגבלים על מנת לצמצם את הפגיעה בסביבה ולמקסם את אפיקי הייצור הן באנרגיה סולארית והן באנרגית רוח. בשיתוף פעולה עם מינהל מקרקעי ישראל, רשויות התכנון האיזוריות ומשרדי ממשלה שונים יתבצע תהליך איתור הקרקע, שינוי הייעוד ובנייה ליזמים ולמשקיעים להקמת מתקני הייצור. כצעד ראשוני יש פנייה לאנרגיה תרמו סולארית לייצור מאסיבי של חשמל סולארי.

5.    פיתוח וייצור של אנרגיה רוח בגלל הכדאיות הגבוהה ביחס לתהליכי ייצור אנרגיה מתחדשת אחרות. הקמה מיידית של תרני רוח שימדדו וימצאו את המיקומים המתאימים ביותר להקמה של מתקני אנרגית רוח ברחבי הארץ.

ראו קובץ מצורף, מכסות לאנרגיות מתחדשות – לחץ כאן

סעיפים אלו ועוד באים לקדם את מדינת ישראל לעבר היעד הייצורי של אנרגיה בטכנולוגיות אנרגיה מתחדשות שעומד על 6.43 טרה וואט לשעה עד שנת 2020. אנרגיה מתחדשת ( או אנרגיה חלופית ) מוגדרת על פי משרד התשתיות כאנרגיה שמקורה בניצול חום וקרינת שמש, רוח, ביו-גז וביו-מסה או מקור לא מתכלה אחר שאינו דלק פוסילי.